GOLDmarketing Affiliate Program – הסכמים ותנאים

חוזה GOLDMARKETING זה (“ההסכם”) מהווה הסכם מחייב מבחינה משפטית בין “המשווק”, תאגיד GOLDMARKETING ואתה (“אתה” או “שלך”). על-ידי בדיקת הסטטוס של BOX אשר קראת והסכמת לתנאים ולתנאים של הסכם זה כחלק מההרשמה שלך עם GOLDmarketing, אתה מסכים ומסכים להיות כפוף לתנאים וההגבלות של הסכם זה, לרבות שינויים בהסכם זה או מדיניות נוספת המתואמת על ידי הפניה אשר GOLDmarketing עשויה לעשות בדיעבד שלה בעתיד, למשך זמן רב ככל שתשתמש בשירותי GOLDmarketing

בכפוף לתנאים וההגבלות של הסכם זה,GOLDmarketing מעניק לך בזאת זכות בלתי חוזרת, ניתנת לביטול, זכות ורשיון, ללא זכות להעניק רישיון משנה, לשימוש בפלטפורמה המקוונת של GOLDmarketing, לרבות, ללא הגבלה, את האתר הנמצא בכתובת http: // www.goldmarketing.co.il, כל השירותים המוצעים באתר זה או באמצעותו, וכל שרתים, מחשבים או רשתות המשמשים לאספקת אתר אינטרנט זה (“שירותי GOLDmarketing”) למטרות המפורטות בהסכם זה. במקרה שתעביר את חשבונך או בעלותך על כל מוצר, כפי שמוגדר להלן, עליך לוודא שכל הקונים או המבוטחים יהיו כפופים לתנאי הסכם זה.

בנוסף לכל זכויות או תרופות אחרות המוענקות ל- GOLDmarketing תחת הסכם זה או אחר בקשר אליו, אתה מסכים ומאשר כי קראת ומסכים לציית למדיניות הבאה אשר משולבים בזאת על-ידי הפניה אל תוך זה, וכן חלק ממנו הסכם:

רישום

תידרש להירשם לחשבון כדי להשתמש בשירותי GOLDmarketing מסוימים. כאשר אתה מספק מידע במהלך תהליך ההרשמה, אתה מסכים לספק רק מידע אמיתי, מדויק, עדכני ומלא, ועדכן אותו לפי הצורך כדי לשמור על האמת ועל הדיוק שלו.
אם אתה נרשם לחשבון GOLDmarketing, אתה מסכים לקבל אחריות על כל הפעילויות המתרחשות תחת החשבון או הסיסמה שלך, אם בכלל, ואתה מסכים שלא תמכור, תעביר או תקצה את המנוי שלך או את זכויות המנוי. אתה אחראי לשמירה על סודיות הסיסמה שלך, אם בכלל, ועל הגבלת הגישה למחשב שלך (או התקן גישה לאינטרנט אחר, לפי העניין), כך שאחרים לא יוכלו לגשת לחלק המוגן בסיסמה של שירותי GOLDmarketing באמצעות פרטי החשבון שלך ב- כולו או חלקו. GOLDmarketing שומרת לעצמה את הזכות לסיים את חשבונך או למנוע ממך גישה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא הודעה וללא אחריות.

קידום מוצרים. אם אתה מקדם, משווק או מפרסם בכל דרך אחרת (“קידום” או “קידום”) כל מוצר שנרשם למכירה באמצעות שירותי

קידום מוצרים. אם אתה מקדם, משווק או מפרסם בכל דרך אחרת (“קידום” או “קידום”) כל מוצר שנרשם למכירה באמצעות שירותי GOLDmarketing, או על ידך או על ידי לקוחGOLDmarketing אחר (כל אחד “מוצר”), בין אם באמצעות GOLDmarketing שירותים או באמצעות כל ערוץ או אמצעי מקוון אחר או לא מקוון, לרבות לצורך השגת אחוז ממחיר המכירה של כל מוצר שנמכר כתוצאה מקידום זה (“עמלות”), אתה מסכים, מאשר, מצהיר ומתחייב כי:

אתה תציית למדיניות ההחזרה וביטול הביטול של GOLDmarketing ותקבע את מדיניות ההחזרות של הספק שלך כמפורט להלן.
כאשר אתה מקדם מוצר, תשתמש בסימנים המסחריים, בסמלי הלוגו, בשמות המסחריים או בסימני השירות של הספק הרלוונטיים, בהתאם להנחיות הסימן המסחרי של ספק זה, אשר יסופקו על ידי GOLDmarketing או יפורטו בהנחיות להודעות מסרים של ספק, אם רלוונטי. למטרות הסכם זה, “ספק” מוגדר כאדם או ישות כלשהם שמגיש מוצר אחד או יותר למכירה דרך שוק GOLDmarketing.
אינך רשאי לעשות שימוש בלתי מורשה או בלתי מורשה, או לפגוע בכל דרך אחרת, בהפרה או בזכויות יוצרים של כל פטנט, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סוד מסחרי, זכות לפרטיות, זכות פרסום או קניין רוחני אחר או זכות קניינית אחרת (ביחד “זכויות קניין רוחני”) של כל ישות או יחיד.
לא תתערב או תטפל בדירוג של GOLDmarketing Marketplace (כפי שמוגדר להלן בסעיף 4 (ד)), מעקב אחר עמלות, או זרימה רגילה של התנועה אל, דרך, או מתוךGOLDmarketing שירותים.
אם אתה מקדם מוצרים או מותגים בתעשייה בעלת סיכון גבוה, עליך לציית לתנאים וההגבלות הנוספים של GOLDmarketing שסופקו לך, אשר משולבים בהסכם זה על-ידי הפניה זו, בכל עת.

, או על ידך או על ידי לקוח GOLDmarketing אחר (כל אחד “מוצר”), בין אם באמצעות GOLDmarketing שירותים או באמצעות כל ערוץ או אמצעי מקוון אחר או לא מקוון, לרבות לצורך השגת אחוז ממחיר המכירה של כל מוצר שנמכר כתוצאה מקידום זה (“עמלות”), אתה מסכים, מאשר, מצהיר ומתחייב כי:

אתה תציית למדיניות ההחזרה וביטול הביטול של GOLDmarketing ותקבע את מדיניות ההחזרות של הספק שלך כמפורט להלן.
כאשר אתה מקדם מוצר, תשתמש בסימנים המסחריים, בסמלי הלוגו, בשמות המסחריים או בסימני השירות של הספק הרלוונטיים, בהתאם להנחיות הסימן המסחרי של ספק זה, אשר יסופקו על ידי GOLDmarketing או יפורטו בהנחיות להודעות מסרים של ספק, אם רלוונטי. למטרות הסכם זה, “ספק” מוגדר כאדם או ישות כלשהם שמגיש מוצר אחד או יותר למכירה דרך שוק GOLDmarketing.
אינך רשאי לעשות שימוש בלתי מורשה או בלתי מורשה, או לפגוע בכל דרך אחרת, בהפרה או בזכויות יוצרים של כל פטנט, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סוד מסחרי, זכות לפרטיות, זכות פרסום או קניין רוחני אחר או זכות קניינית אחרת (ביחד “זכויות קניין רוחני”) של כל ישות או יחיד.
לא תתערב או תטפל בדירוג של GOLDmarketing Marketplace (כפי שמוגדר להלן בסעיף 4 (ד)), מעקב אחר עמלות, או זרימה רגילה של התנועה אל, דרך, או מתוך GOLDmarketing שירותים.
אם אתה מקדם מוצרים או מותגים בתעשייה בעלת סיכון גבוה, עליך לציית לתנאים וההגבלות הנוספים של GOLDmarketing שסופקו לך, אשר משולבים בהסכם זה על-ידי הפניה זו, בכל עת.

לא תקדם אלימות, חומרים מיניים מפורשים, מוצרים מכל אתר אינטרנט, בלוג, רשת חברתית, פורום או מדיום אחר המכילים, מארחים או מקדמים תוכן או חומר בלתי חוקי, פעילויות בלתי חוקיות, אלכוהול, טבק או תרופות מרשם, אפליה על בסיס גזע, מין, דת, לאום, נכות, נטייה מינית או גיל.
לא תקדם מוצרים או שירותים לילדים מתחת לגיל 13 (13).
לא תוכל להשמיץ כל אדם.
לא תכלול סימנים מסחריים או מזהי מותגים אחרים, או כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, למעט כפי שמותר במפורש בהסכם זה.
לא תשלב כל וריאציה או שגיאת איות של סימנים מסחריים של צד שלישי או מזהי מותגים אחרים בכל שם תחום, שם משתמש או מזהה אחר, כולל בכל אתר רשת חברתית.
אתה בשום אופן לא להעתיק את “המראה והתחושה” של כל אתר של צד שלישי, או אחרת לרמוז כי קידום הוא למעשה אתר אינטרנט של צד שלישי.
כל התקשורת ו / או המצגים שביצעת בקשר עם כל קידום מכירות ו / או ביחס למוצר כלשהו יהיו מדויקים ומכילים את כל הגילויים ואת כתבי ההתחייבות הדרושים כדי למנוע הופעה של קידומי מכירות אלו או כוזבים. הגילויים וההצהרות הללו חייבים להיעשות באופן ברור וברור, ובמידה אחרת יעמדו בכללי המדינה שלך ובכל החוקים הפדראליים והמדיניים של ישראל, לרבות תקנות הסחר של מדינת ישראל, המדיניות והנחיות הפרסום, הגילוי הגנת הצרכן.
GOLDmarketing שומרת לעצמה את הזכות אך אינה מחויבת לסקור את הקידומים שלך. אתה מסכים כי GOLDmarketing, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, עשוי לחייב שינויים בדפי קידום מכירות ודפי משלוח, תמיכת לקוחות או פריטים אחרים הקשורים לתוכן של הקידומים שלך.

תספק פרטי קשר חוקיים, כולל אך לא רק לכתובת דוא”ל פעילה ומספר טלפון, כאשר GOLD marketingיכול לשלוח פניות ולקבל תשובה לא אוטומטית בסוף יום העסקים הבא.
GOLDmarketing אינה בודקת באופן עצמאי, מאמתת או מתחייבת כל אחריות או חבות בגין, הדיוק, השלמות, היעילות או העיתוי של כל מידע המסופק על ידי ספקים, וכן אינה אחראית לכל בונוסים, פרסים או תמריצים אחרים המוצעים על ידי ספקים , כפי שמתואר בהסכם זה, או המוצעים על ידי ספקים אחרים באמצעות שירותי GOLDmarketing. השימוש שלך בכל מידע המוצג על ידי ספק הוא מרצון, ואת ההסתמכות שלך הוא על אחריותך הבלעדית. אתה מאשר ולהבין כי GOLDmarketing אינו מאמת הצהרות, תביעות, תמריצים או מבצעים שבוצעו על ידי ספקים ב זרקור ספק או שנעשו על ידי אחרים על ידי ספקי שירותיGOLDmarketing.
אתה תעמוד בכל החוקים, הכללים והתקנות הרלוונטיים.

מכירת מוצרים. אם תרשום מוצרים למכירה באמצעות שירותי GOLDmarketing, אתה מסכים, מאשר, מייצג ומתחייב כי:

כל המוצרים לך להירשם למכירה באמצעות GOLDmarketing שירותים חייבים להיות מאושרים על ידי GOLDmarketing לפני שאתה מסוגל למכור את המוצרים באמצעות שירותי GOLDmarketing. בנסיבות מסוימות, GOLDmarketing עשוי לדרוש ממך לשנות את המוצרים שלך לפני אישור או לאסור על המוצרים שלך להימכר באמצעות שירותי GOLDmarketing, לפי שיקול דעתה הבלעדי של ClickBank. אישור של ClickBank או שינוי במוצר אינו מהווה אישור של המוצר או של כל שינוי, ו- GOLDmarketing אינו אחראי לשינויים כלשהם.

המוצרים שלך אינם כרוכים בהורדת תוכנה במחשב של אדם או ישות הרוכשת מוצר (להלן: “הרוכש”), אלא אם כן הושלמה רכישה או שתספק לרוכש גילוי ברור וברור המתאר את כל התוכנות שהורדו, את הפונקציונליות שלה אתה מקבל הסכמה מפורשת לפני הורדות כאלה.
ללא תנאים או מגבלות נוספות, אתה מאשר ל- GOLDmarketing לרשום כל מוצר שתירשם למכירה באמצעות שירותי GOLDmarketing בשוק המקוון, הניתן לחיפוש של מוצרים הזמינים דרך שירותי GOLDmarketing (שוק GOLDmarketing), ולהפוך אותו לזמין למכירה לרוכשים ו / או עבור אנשים ו / או ישויות המקדמים את המוצרים הזמינים דרך שוק GOLDmarketing(“שותפים”) במחיר שנקבע על ידי GOLDmarketing (“מחיר השוק”) לאחר התחשבות בהצעות שלך לגבי מחיר קמעונאי כזה, כולל מס מכירה רלוונטי.
אתה תספק כתובות דוא”ל חוקיות אשר קונים או GOLDmarketing יכול לשלוח פניות ולקבל תשובה עד סוף יום העסקים הבא. הרוכשים ו- GOLDmarketing חייבים גם לקבל תשובה לא אוטומטית בתוך יום עסקים אחד, במידת הצורך.

השתתפות

הרשמה לרשת השותפים מתחת לגיל 18 אינה מתקבלת

 

 

 

סגירת תפריט
Call Now Button
×
×

עגלת קניות

איך לעשות כסף בשיווק שותפים

6 שעות של הדרכה איכותית

ניתן לקבל את המדריך ישירות לוואצסאפ

שיווק שותפים באמזון

בכדי להפוך ל SELLER באמזון למדתי כמה חוקים על תרבות הצריכה האינטרנטית בישראל.
מרבית הצרכנים הדיגיטליים רוכשים בעלות של 650 ש״ח באתר ואנשי הפריפריה אף רוכשים בעלות גבוה יותר.

אמזון מספקת לכם פלטפורמה למסחר אינטרנטי ומתגמלת אתכם בעמלות יפות.

הוסיפו פרטים ונתחיל